VerzuimOplossing

 

 

Regie op verzuim betekent geld verdienen voor werkgevers

 

Elke zieke werknemer kost de werkgever veel geld. Niet alleen moet het salaris doorbetaald worden., maar  Dde werkgever krijgt ook te maken met indirecte verzuimkosten zoals kosten voor vervangend personeel, productiviteits- /en omzetverlies en reļntegratiekosten. Denk bij reļntegratiekosten ondermeer aan extra arbozorg, de kosten van in te schakelen dienstverleners maaren ook de tijdsinvestering in de begeleiding van de zieke werknemer. Veel werkgevers weten niet hoe ze dit aan kunnen moeten pakken. Daarom biedt  de VerzuimOplossing, een geļntegreerde aanpak van preventie, snelle interventie, reļntegratie en verzekeren. Werkgevers krijgen de beste ondersteuning om actief het verzuim te beperken en te beheersen.

 

Een strategische keuze

 

De VerzuimOplossing is veel meer dan een verzuimverzekering. Het is een gezamenlijke oplossing om de financiėle risico’s van verzuim en WAO-instroom te beperken en beheersbaar te houden op lange termijn. De verzekering is slechts het sluitstuk en niet het vertrekpunt. De VerzuimOplossing is een goede strategische keuze die werkgevers veel oplevert:

 

Eén integrale verzuimoplossing

 

De VerzuimOplossing gaat uit van een optimale regie op het verzuimproces. Het plan combineert preventie, interventie, reļntegratie en verzekeringen tot

één centraal geregisseerde aanpak van de verzuim-problematiek. De werkgever wordt door een verzuimregisseur (arbeidsdeskundige) van BusinessHealthSupport Risicobeheer B.V. (BHS) bijgestaan in het beheersbaar krijgen van het verzuim. Een onafhankelijkeNiet alleen de procesmatige kant (case management), maar met name ook de inhoudelijke aansturing van de dienstverleners, zoals de bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeut, UWV, etc. Kortom, deze verzuimregisseur coördineert en bewaakt alle activiteiten gericht op het voorkomen en/of verminderen van verzuim. Werkgever en werknemer weten precies waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. De verzuimregisseur fungeert als het verlengstuk van de werkgever en is nadrukkelijk geen vertegenwoordiger van de Arbodienst.

 


De VerzuimOplossing heeft een aantal unieke kenmerken:

       1. Grip: er is weer grip op het verzuim en het is u duidelijk waar de activiteiten op ingezet worden. Er

    worden keuzes gemaakt in het verzuimtraject, gebaseerd op de nog resterende functionele

    mogelijkheden van de verzuimende werknemer.

       2. Geld: de gestructureerde aanpak leidt tot verlaging van het verzuim en dus verzuimkosten.

       3. Gemak: er is voor u als werkgever één aanspreekpunt; de verzuimregisseur. Deze voert namens u 

           de meeste activiteiten uit. Hierdoor worden leidinggevenden en/of P&O-afdelingen ontlast.

       4. Garantie: de werkwijze is ‘Poortwachterproof’, hetgeen inhoudt dat er geen sancties volgen vanuit

           het UWV in de vorm van een langere loondoorbetalingsverplichting.

 

Het uiteindelijke voordeel voor de werkgever is dat er budgettaire zekerheid te bereiken valt op verzuimgebied.

 

Aansluiting bij een arbodienst

 

De rol van de bedrijfsarts

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat de probleemanalyse, de reļntegratiespreekuren en het      medisch advies via de bedrijfsarts gaat. De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol bij de vaststelling van de diagnose, de prognose en het advies. De verzuimregisseur heeft hierbij een voorbereidende rol. Op deze manier komt het specialisme van de bedrijfsarts goed tot zijn recht. De bedrijfsarts stelt in het advies vast,

rekening houdend met eventuele medische beperkingen, wat de werknemer nog wel kan doen. Centraal staat de arbeidsGEschiktheid en een snelle terugkeer in het eigen of ander passend werk. Het advies van de bedrijfsarts wordt door de verzuimregisseur meegenomen bij het opstellen van het Plan van Aanpak.

 

Het arbocontract

De verzuimregisseur kan samenwerken met de reeds gecontracteerde arbodienst van de werkgever.

De werkgever kan ook kiezen voor de gecertificeerde arbodienst van BHS Arbodienstverlening. Deze arbodienst werkt met zelfstandig werkende bedrijfsartsen door heel het land. De processen van de verzuimregisseur en deze arbodienst zijn onderling goed op elkaar afgestemd.

 

Gedurende de startfase van de overeenkomst werkt de regisseur veelal samen met de bestaande arbodienst van de werkgever. Deze zal immers te maken hebben met een opzegtermijn bij de eigen arbodienst. Heeft de werkgever nog een andere arbodienst? Of wWil de werkgever graag bij zijn eigen arbodienst blijven, dan is het advies het basisabonnement te kiezen, waarbij:

-          de bedrijfsarts op basis van verrichtingen wordtbasis ingeschakeld en

-          werknemers de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van het preventieve spreekuur.

;

In de basisabonnementen van arbodiensten is tevens altijd opgenomen:

-          het verwerken van de ziek- en hersteldmeldingen

-          de 13e weeks 13e weeks ziekmelding aan het UWV

-          leveren van verzuimcijfers op kwartaalbasis

-          het opstellen van jaarlijkse verzuimcijfers;

 

Overige arboverplichtingen

Daarnaast bepaalt de Arbowet dat iedere werkgever een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) moet (laten) uitvoeren.

 

De 4 krachtige pijlers van de VerzuimOplossing

 

De VerzuimOplossing wordt gedragen door 4 krachtige pijlers:

1.         Preventie

2.         Snelle interventie

3.         Reļntegratie

4.         Verzuim /verzekering als sluitstuk

 

De invulling van de eerste drie pijlers gebeurt vanuit de samenwerking met onafhankelijke professionele partners.  heeft geselecteerd op hoogwaardige kwaliteit en snelheid.

De VerzuimOplossing kent een abonnement voor de verzuimregie: het basispakket.Deze worden uitgevoerd en gefactureerd door Business Health Support uit ’s Hertogenbosch Bij de uitwerking van de 4 pijlers is aangegeven welke diensten in het basispakket zijn opgenomenzijn.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de inhoud van het basispakket.

 

Pijler 1.            Preventie

 

De grootste winst kan worden behaald door het voorkomen van ziekteverzuim en WAO-instroom.

Pro-actieve verzuimpreventie begint met een grondige inventarisatie en analyse van de risico’s. Dit is vormgegeven binnen de BHS-scan. Hieruit komen gerichte en praktische adviezen om besparingen te realiseren.  hecht tevens een groot belang aan de vastlegging van het verzuimreglement en een goede voorlichting voor aan werknemers.

 

BHS-scan

Deze scan geeft inzicht in de kansen op verzuimvermindering en de besparingen die de onderneming kan realiserenkan en bestaat uit een eenmalige beoordeling en analyse van het ziekteverzuim en verzuimoorzaken, het preventie- en reļntegratiebeleid en het arbocontract.

 

De scan is bedoeld voor iedere onderneming die het verzuim structureel aan wil pakken en een gericht verzuimbeleid op wil zetten. De scan is extra te adviseren bij bedrijven met een hoog ziekteverzuim of een sterk wisselend verzuim.

 

Dit inzicht, de aanbevelingen en mogelijke besparingen worden in een rapportage weergegeven.

 

Verzuimprocedure en verzuimreglement

Via de verzuimprocedure worden alle stappen vastgelegd vanaf het moment van de ziekmelding tot en met de reļntegratie. In het verzuimreglement ligt vast op welke wijze een werknemer moet handelen wanneer hij ziek is en welke rechten en plichten hij heeft.

Ook de rechten en plichten van de werkgever worden in het verzuimreglement vastgelegd. De werkgever is ook verplicht zich maximaal in te zetten om een spoedige reļntegratie tot stand te brengen.

Door het vastleggen van duidelijke afspraken worden problemen voorkomen bij eventuele toekomstige reļntegratie-inspanningen.

 

Voorlichting aan alle medewerkers

De werknemers ontvangen via de werkgever enschriftelijke informatie over de verzuimprocedure en het verzuimreglement. Werknemers kunnen altijd met vragen bij de e-mail helpdesk terecht.

 

Basistraining arboregie

Voor leidinggevenden, P&O-functionarissen, arbo- en verzuimcoördinatoren is het te adviseren om de basistraining arboregie te volgen. In één dag wordt geleerd op welke wijze ze een actieve rol kunnen vervullen om het verzuim te beperken.

 

Pijler 2.            Snelle interventie

 

Verzuim is nooit voor 100% te voorkomen. Griep, verkoudheid of hoofdpijn kan iedereen treffen. Gelukkig duurt dit meestal niet zo lang. Tachtig procent van alle zieke werknemers keert dan ook binnen twee weken terug. Voor een optimale werking van de VerzuimOplossing gaat het erom in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen welke verzuimsituaties langdurig van aard (kunnen) zijn. Kan deze inschatting al bij de ziekmelding gemaakt worden, dan wordt direct actie ondernomen. Hoe sneller de aard van de klachten en mogelijkheden van terugkeer in kaart worden gebracht, hoe beter het is.

 

Aanbrengen van urgenties(20%) binnen de ziekmelding

De werkgever meldt alle ziek- en hersteldmeldingen online via Click & Claim. Click & Claim zorgt ervoor dat de ziek- of hersteldmelding direct aan BHS wordt gemeld. Bij de ziekmelding kan reeds een urgentie voor snelle interventie worden aangegeven. De werkgever of leidinggevende geeft meteen bij de verzuimmelding aan op welke verzuimmelding direct actie moet worden ondernomen door de verzuimregisseur. De grote kracht van deze benadering is dat er niet eerst kostbare weken gewacht wordt, maar dat direct een goede diagnose wordt gemaakt met een advies voor interventies.

 

Bij de volgende verzuimsituaties is het van belang direct actie te ondernemen:

§         de verwachting is dat het verzuim langdurig van aard kan zijn, zoals psychische problemen en ernstige fysieke klachten;

§         er interventies mogelijk zijn om reļntegratie te versnellen, zoals een rugtraining en wachtlijstbemiddeling;

§         er twijfels zijn over de verzuimmelding;

§         de werknemer niets wil zeggen of erg vaag blijft;

§         het vermoeden bestaat dat er sprake is van een conflictsituatie;

§         er sprake is van zeer frequente ziekmeldingen.

 


Het proces van VerzuimOplossing:

Beoordeling en aansturing door verzuimregisseur

De verzuimregisseur (arbeidsdeskundige) (BHS)beoordeelt de ziekmelding en maakt een inschatting van de duur van het verzuim. Deze geeft opdracht aan de arbodienst om te komen tot de diagnose, prognose en advies.

Dit advies spitst zich toe op de werkmogelijkheden en kansen voor versnelde reļntegratie. De arbodienst verwerkt dit in de probleemanalyse. De verzuimregisseur beoordeelt het advies en adviseert vervolgens over de in te schakelen reļntegratiebedrijven, zoals de fysiotherapeut, psycholoog, mediator, etc.

Interventies starten in ieder geval binnen vier weken na de ziekmelding. Een interventie start echter direct voor de urgentiesituaties die door de werkgever zijn aangegeven.

Bijzonder is dat binnen de verzuimverzekeringen van de VerzuimOplossing een gegarandeerde dekking geeft voor de te makengroot deel van de reļntegratiekosten worden vergoedt. Dit kunt u terugvinden onder Pijler 4 ‘Verzuimverzekering als sluitstuk’.

 

De rol van de bedrijfsarts bij het interventieproces

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het nemen van interventiemaatregelen. Zijn taken zijn in drie stappen onder te verdelen:

1.       Diagnose: de bedrijfsarts stelt vast in hoeverre de werknemer beperkt is in het uitvoeren van zijn werk.

2.       Prognose: vervolgens wordt bekeken waar de werknemer (op termijn) toe in staat is in zijn eigen huidige of een andere functie, en bij zijn eigen of een andere werkgever.

3.       Advies: de bedrijfsarts brengt een advies uit. Op basis van dat advies wordt het plan van aanpak opgesteld.

 

 

Pijler 3.            Reļntegratie

 

Totale begeleiding door verzuimregisseur

De verzuimregisseur ondersteunt de werkgever en werknemer gedurende het gehele reļntegratieproces. Ze bewaken dDe wettelijke termijnen en de afgesproken activiteiten uit het Plan van aanpak worden bewaakt. Alle inspanningen van de werkgever en werknemer worden getoetst of het poortwachterproof isaan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.

 

De verzuimregisseur houdt (digitaal)het reļntegratiedossier bij en schakelt de reļntegratiedienstverleners in. Gedurende het gehele reļntegratieproces wordt de voortgang geėvalueerd. De verzuimregisseur meet tevens de klanttevredenheid en bewaakt de kwaliteit kwaliteitsbewaking opvan deze dienstverleners.

 

Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste verzuimweek (Marjol, geldt dit ook in de nieuwe situatie?) dienen moeten de werkgever en werknemer samen een pPlan van aanpak op te stellen. Duidelijk moet zijn wat het perspectief van de zieke werknemer is. Wanneer kan deze weer aan het werk? In de eigen functie of in een andere functie? Wat moet er gebeuren om de werknemer terug te laten keren? De verzuimregisseur verzorgt het (concept) Plan van aanpak. De verzuimregisseur wordt in het pPlan van aanpak als casemanager vermeld. Het concept Plan van aanpak wordt door de werkgever en werknemer samen besproken en definitief gemaakt met het zetten van de handtekeningen. Een kopie hiervan gaat terug naar de verzuimregisseur en wordt opgenomen in het reļntegratiedossier.

 

Het reļntegratieverslag

Aan het einde van de wettelijke verzuimperiode zalUiterlijk in de 20e maand moet een reļntegratieverslag opgesteld moetenworden voor het UWV. Het reļntegratie-verslag is voor de werknemer ook de onderbouwing van zijn WAO-aanvraag. Aan de hand van dit verslag beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat de werknemer de WAO instroomt.

 

Het reļntegratieverslag bevat naast de administratieve gegevens in ieder geval:

§         Het Plan van aanpak, inclusief alle bijstellingen. Duidelijk moet zijn welke activiteiten er zijn ondernomen om werkhervatting te bevorderen en of er ander werk is aangeboden;

§         Een beoordeling door de werkgever en de arbodienst over de relatie tussen werkgever en werknemer. Duidelijk moet zijn of er sprake is van een arbeidsconflict;

§         Een actueel oordeel van de arbodienst over de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer met betrekking tot het werk;

§         Een actueel oordeel van de arbodienst over het feit of de werkgever beschikt over passend werk voor de werknemer;

§         Een oordeel van zowel de werkgever als de werknemer. Zijn zij tevreden met elkaars inspanningen?

 

Het concept reļntegratieverslag wordt opgesteld door de verzuimregisseur. De verzuimregisseur coördineert ook dat de arbodienst tijdig de benodigde informatie aanlevert. De werkgever en werknemer maken het verslag definitief door het zetten van de handtekeningen.

 

Begeleiding interventie

De begeleiding vindt op afstand plaats middels telefonische en schriftelijke communicatie. De werkgever verzorgt zelf de verslaglegging van de periodieke evaluatiegesprekken en koppelt dit aan de verzuimregisseur terug. De verzuimregisseur kan uiteraard ook de begeleiding en verslaglegging uitvoeren. Dit gebeurt dan op nacalculatiebasis van nacalculatie.

 

Goede communicatie en persoonlijke aandacht is een belangrijke succesfactor

De verzuimregisseur geeft ondersteuntt bij alle werkgeverstaken bijmet betrekking tot verzuim. De werkgever blijft zelf actief betrokken. Dit kan ook niet anders. Een succesvolle reļntegratie is alleen mogelijk met een voortdurende terugkoppeling en communicatie tussen verzuimregisseur, werkgever en werknemer.

Duidelijke communicatie en persoonlijke aandacht zijn van groot belang voor de (zieke) werknemer. Een werknemer zit niet meer in onzekerheid thuis, maar weet waar hij aan toe is. De werknemer kan ook altijd met vragen bij de verzuimregisseur terecht.

 

 


Pijler 4.            Verzuimverzekering als sluitstuk

 

Naast mechanismen ter voorkoming van ziekteverzuim, biedt de VerzuimOplossing een uitstekende dekking tegen de financiėle kosten van verzuim. Werkgevers zijn verplicht om het loon bij ziekte gedurende twee jaar door te betalen.

Daarnaast zijn werkgevers met een loonsom van meer dan € 625.000 ook nog financieel verantwoordelijk voor de eerste vier WAO-uitkeringsjaren (wet Pemba). De VerzuimOplossing biedt daarom als vangnet een uitstekende financiėle bescherming bij langdurig verzuim en WAO-instroom.

 

De ziekengeldverzekering conventioneel

Deze verzekering vergoedt de loonschade wegens verplichte doorbetaling van het salaris in het eerste en tweede ziektejaar, waarbij de werkgever een eigen risicotermijn in dagen kiest. De conventionele ziekengeldverzekering keert uit indien het verzuim doorloopt na de eigen risicotermijn.

 

 hecht veel belang aan de combinatie van verzuimregie en verzekeren. Daarom biedt de VerzuimOplossing de volgende vergoeding van preventie- en reļntegratiekosten:

 

Omschrijving

Kosten

Dienstverlening

Vergoeding

- BHS-scan

vast

€ 1.500,--

korting op premie (eenmalig)

- Verzuimmanagement

vast

€ 100,-- per mdw.

korting op premie (50% x aansluitbedrag)

- Reļntegratiekosten

variabel

offertebasis

vergoeden als schadelast*

- Inzet bedrijfsarts

variabel

€ 150,-- per uur

vergoeden als schadelast

   4 probleemanalyse

 

 

 

   4 reļntegratiespreekuren

 

 

 

   *=mits de te verwachten besparingen aan loondoorbetalingskosten hoger zijn dan de reļntegratiekosten, te bepalen door BHS.

 

De Pembaverzekering

Werkgevers met een(*) loonsom van meer dan € 625.000 kunnen twee keer per jaar eigen risicodrager worden voor de eerste vijf (vier??) WAO-uitkeringsjaren. Dit risico kan geheel of gedeeltelijk worden verzekerd met de Pembaverzekering. De werkgever betaalt dan niet meer de gedifferentieerde WAO-premie aan het UWV. Het kan aanzienlijk voordeliger zijn om te kiezen voor eigen risicodragen, omdat de verzekerings-premie aanmerkelijk lager kan zijn dan de gedifferentieerde WAO-premie van het UWV.

(*) Een grote werkgever heeft een jaarlijkse premieplichtige loonsom boven de € 600.000. Voor werkgevers met een lagere loonsom komt er per 1 juli 2004 een eenmalige uitstapmogelijkheid om ook te kiezen voor eigen risicodragen. Dit zullen ze bij het UWV voor 1 april 2004 aan moeten geven.

 

Verhalen van kosten op andere verzekeraars

Indien er bij een andere verzekeraar recht bestaat op vergoeding van de reļntegratiekosten, bijvoorbeeld dekking vanuit een ziektekostenverzekering, dan is er geen recht op de reļntegratievergoeding vanuit de VerzuimOplossing. De verzuimregisseur kan het eventueel verhalen op andere verzekeraars op offertebasis uitvoeren.

 

Kwaliteit staat boven de prijs en dat verdient zich terug

 

Ziekteverzuim heeft voor werkgevers de grootste impact op de productiviteit van de organisatie. De factor arbeid vormt voor veel bedrijven de grootste kostenpost. Vele werkgevers realiseren zich inmiddels dat verzuim om veel geld gaat. De vraag is allang niet meer of er iets gebeuren moet aan verzuim, maar de hoe.

 financiėle dienstverleners biedt het antwoord met de VerzuimOplossing. Een geļntegreerde aanpak van preventie, snelle interventie, reļntegratie en verzekeren met als resultaat een significante vermindering van verzuim. We realiseren ons dat deze snelle, actieve kwaliteitsaanpak kostenverhogend werkt. Deze kosten vallen in het niet bij een snellere terugkeer in het arbeidsproces. De resultaten laten zien dat de baten een tienveelvoud bedragen van de investeringen.

 

 

BusinessHealthSupport Risicobeheer B.V.

Pettelaarpark 62

5216 PP   's-Hertogenbosch

Tel. (073) 644 85 70

Fax. (084) 833 58 33

email: frans.van.strien@businesshealthsupport.nl

site: www.businesshealthsupport.nl

 

 

 ….